swojskie-klimaty.pl

OŁAWSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY

*** OŁAWSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE RYCZYN ***


TRASA TURYSTYCZNA NR 1 (PDF)

 

                                                                                                                                                                  REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

1.Stowarzyszenie nosi nazwę

OŁAWSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE RYCZYN

 

w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, a w skrócie

OST RYCZYN

II.  .

2. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79,   poz. 855 ze zm.).

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym i nie posiada osobowości prawnej.

4. Stowarzyszenie  jest zawiązane na czas nieokreślony.

5. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

6. Stowarzyszenie posiada logo; wzór znaku graficznego jest dołączony do niniejszego regulaminu.

7. Stowarzyszenie , umieszcza informacje na stronie www.swojskie-klimaty.pl.

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest  cały kraj .
    1. Przedstawicielem  Stowarzyszenia jest 

                        Małgorzata Łuszczyńska

      a) Przedstawiciel kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i je  reprezentuje

b) Przedstawiciel może powoływać pełnomocników do działania w określonych kwestiach.

10.  Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.

11. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

III.  Cel

  1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz turystyczno-krajoznawczej  aktywizacji   mieszkańców Śląska  poprzez:

a)    Działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez wyrobienie świadomości przynależności lokalnej

b)    Podejmowanie działań ekologicznych

c)     Podejmowanie działalności rekreacyjnej, krajoznawczej i turystycznej

d)    Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi  turystyczna promocją Śląska.

e)    wzajemne wspieranie się członków w działalności stowarzyszenia

f)      integracja środowiska miłośników podróży

g)    upowszechnianie wiedzy podróżniczej

h)    popularyzowanie form aktywnego i zdrowego stylu życia

i)       inspirowanie i organizacja wypraw, rajdów, itp. oraz stwarzanie, w miarę możliwości, warunków umożliwiających realizację tych działań

j)      prezentowanie i dokumentowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia

k)     wspieranie  wszelkich  inicjatyw z zakresu promocji  rękodzieła , ginących zawodów  itp.

l)       aktywizacja niepełnosprawnych

m)  a także wspieranie działań mających na celu rekonstrukcję Grodu  Ryczyńskiego.

Realizacja celu

13. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)    organizowanie spotkań archeologicznych, turystycznych, krajoznawczych, wystaw, slajdowisk,  imprez rekreacyjnych itp.,

b)    prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,

c)     występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku organizacji Rajdu oraz innych  imprez, wypraw lub spotkań

d)    wspieranie działań zmierzających do promowania ziemi oławskiej

e)    proponowanie różnych form spędzania czasu wolnego

f)      proponowanie ciekawych tras i miejsc turystycznych na  weekendy i dłuższe wyjazdy.

g)     Propagowanie i pomoc przy prezentacji twórczości rękodzielniczej itp.

h)    wspieranie członków Stowarzyszenia w organizacji imprez

i)       dzieleniu się informacjami, wiedzą oraz doświadczeniem między członkami Stowarzyszenia

j)       podejmowaniu współpracy z osobami, które z racji na posiadaną wiedzę i doświadczenie mogą pomóc w dalszej integracji środowiska  turystycznego

k)     uczestnictwie członków Stowarzyszenia w spotkaniach środowisk turystycznych

l)        współpracy z podmiotami i organizacjami wspierającymi rozwój turystyki, rekreacji sportu i kultury

m)   współpraca przy organizacji  Turystycznego Rajdu Primaaprilisowego do Grodziska Ryczyn

n)     inne działania realizujące cele statutowe

 

IV. Członkostwo

 

14. Członkowie Stowarzyszenia mogą być: założyciele, zwyczajni i honorowi.

15. Członkami założycielami są uczestnicy zebrania założycielskiego, którzy  podpisali listę założycieli Stowarzyszenia.

16.  Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, obywatele polscy i cudzoziemcy, które wspierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów,

17. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje po złożeniu Deklaracji Członkowskiej oraz po jednomyślnej decyzji Członków Założycieli obecnych na głosowaniu.

18.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zasłużona w dziedzinie działalności stanowiącej przedmiot i cel działalności Stowarzyszenia.

  1. 19.    Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Członków Stowarzyszenia, podjętej większością zwykłą głosów, obecnych na głosowaniu, na wniosek przedstawiciela.

20. Członkostwo honorowe jest członkostwem tytularnym, co oznacza, iż członek taki nie podlega rygorom praw i obowiązków zapisanych dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia

21.  Członek Honorowy traci członkostwo w Stowarzyszeniu na skutek:

a) zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia;

b) jego śmierci, upadłości, likwidacji lub zaprzestania działalności;

c) decyzji członków stowarzyszenia, obecnych na glosowaniu, podjętej w ramach większości zwykłej.

22.   Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

a) Aktywnego udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

b) Przestrzegania postanowień regulaminu i uchwał Stowarzyszenia.

c) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia i propagowania jego działalności.

d) popierania i realizowania celów Stowarzyszenia

23.    Regularnego opłacania składek członkowskich.

24.  Członkowstwo zwyczajne lub członka założyciela w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia;

b) w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub zwłoki w opłacie składek

przez okres 3 miesięcy;

c) zgonu, utraty praw publicznych lub ubezwłasnowolnienia;

d) jednomyślnej decyzji członków założycieli, obecnych na glosowaniu. W razie glosowania nt. ustania członkostwa członka założyciela nie bierze on w głosowaniu  udziału.

 

V.Majątek

 

25.  Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, których wysokość ustalana jest uchwałą członków.

26.   Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację statutowych

celów Stowarzyszenia.

27.  W Stowarzyszeniu prowadzona jest ewidencja posiadanych  środków .

 

VIWładze Stowarzyszenia

 

28. Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym  Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.

29.   Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

b) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

c) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

30.  Uchwały Zgromadzenia Członków, o ile regulamin nie stanowi inaczej,

podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

31.  Uchwały Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b)  w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy  termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

c) zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela  wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej ¾  Członków Stowarzyszenia.

32.  Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co  najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

33.  Kadencja Przedstawiciela  może trwać 4 lata (w zależności od potrzeb i okoliczności kadencja może być skrócona lub przedłużona).

34.  Do kompetencji Przedstawiciela  należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

35. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga uchwały Członków podjętej większością 2/3 głosów, oddanych przy obecności co najmniej 1/2 liczby Członków, przy zgodzie większości członków założycieli.

36. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa  przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio   przepisy kc.

 

Członkowie Założyciele:

Małgorzata Łuszczyńska

Paweł Rozwód

Roman Hnatiuk

 

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Nowy Górnik 6B

55-200 Oława

 

 

 

 

Oława, październik 2012

LOGA OST RYCZYN

Nr 1.  Nr 2.

 

Oława, październik 2012

Leave a Reply